Semalt: Täze doglan çagalar we hakyky taraplar üçin mugt web skripka programma üpjünçiligi

Programmistden tapawutlylykda, programmist däl kod ýazyp bilmeýär we tehniki başarnyklary ýok. Mundan başga-da, matematikadan ejiz we hemişe onlaýn işlerini ýerine ýetirip, maglumatlary gyrmagyň ýa-da çykarmagyň aňsat ýollaryny gözleýär. Birnäçe meseleler bilen meşgullanýan programmist däl bolsaňyz, bu programma üpjünçiligini ýa-da programmalary web sahypalaryny döwmek üçin synap bilersiňiz.

Gyryjy

Scraper güýçli Google Chrome giňeltmesi. Singleeke-täk ýa-da birnäçe sahypany döwmek we alnan maglumatlary elektron tablisalaryna öwürmek üçin ýönekeý, ýöne ajaýyp programma. Bu programmany diňe esasy web brauzeriňiz hökmünde “Chrome” bar bolsa ulanyp bilersiňiz.

Scraper web sahypalaryňyzy awtomatiki gözden geçirer we talaplaryňyza görä maglumatlary çykarar. Sansyz wariantlary teklip etmeýär, ýöne ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

Twitter we Facebook API-leri

“Facebook” we “Twitter API” -lerini ulanmak bilen, köp sanly web sahypasyndan maglumatlary çykarmak aňsat. Şeýle hem, bäsdeşleriňiziň sahypalaryny seljerip, olaryň açar sözlerine gözegçilik edip bilersiňiz. API otuz partiýa guralyna sosial mediýa programma taýdan girmäge mümkinçilik berýän interfeýsdir. “Facebook” we “Twitter” -iň API-lerini dürli usullar bilen birleşdirip bolýar; isleýşiňiz ýaly köp sanly sosial media profilinden maglumat ýygnap, skanirläp we alyp bilersiňiz.

Import.io

Güýçli we iň oňat web döwmek we maglumatlary gazyp almak programmalarynyň biridir. Import.io programmist däl we web programma döredijileriniň iň saýlama nomeri. Bu guraly dürli URL-lerdäki maglumatlary gyrmak we talaplaryňyza esaslanyp öz API-leri döretmek üçin ulanyp bilersiňiz. Import.io bilen, birnäçe sekuntda hökman islenýän netijeleri alyp bilersiňiz. Bu programma, nokat we basmak düwmesi arkaly maglumatlary saýlamaga we web sahypalaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Çykaryljak dogry maglumatlary tapmak üçin dürli web sahypalaryny öwrener.

Kimono laboratoriýasy

“Kimono Labs” bu sanawdaky mugt we tölegli görnüşlerde gelýän ýeke-täk gural. Programmist däl bolsaňyz, mugt wersiýasyny saýlamaly we maglumat çykarmak taslamalaryna gaty köp pul sarp etmegiň zerurlygy ýok. Eger programmist ýa-da hünärmen dörediji bolsaňyz, talaplaryňyza we saýlan meýilnamaňyza görä 20-30 dollar aralygyndaky tölegli wersiýasyny ulanmak maslahat berilýär.

Bu web döwmek programmalary programmistler üçin amatly. Olary ulanmak aňsat we onlaýn goldaw bilen gelýär. Mundan başga-da, bu programmalaryň hemmesi wagt we hil taýdan zyýan bermezden esasy we ösen saýtlardan we bloglardan maglumatlary gyrýar. Iň soňkusy, iň azyndan, bu programmalar maglumatlaryňyzy redaktirläp we orfografiki ýalňyşlyklary aňsatlyk bilen aýryp biler.

mass gmail